§ 1 Postanowienia wstępne

Sklep Socialifyy, dostępny pod adresem internetowym https://www.socialifyy.pl, prowadzony jest przez Patryka Sprusa z numerem telefonu 780124724. Poniższy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

Konsument – konsument w rozumieniu dyrektywy w sprawie praw konsumentów.

Klient – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy Socialifyy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.socialifyy.pl.

Lajki – instagram – polubienia, Tik Tok – polubienia, YouTube – polubienia oferowane w Sklepie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą

Klient może skontaktować się ze sprzedawcą z wykorzystaniem adresu e-mail: socialifyy@gmail.com lub za pomocą live chatu 

§ 4 Zwroty i reklamacje

Zwrot pieniędzy po prawidłowym wykonaniu usługi nie jest możliwy.

Reklamacja zakupionych usług zostanie rozpatrzona w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania wiadomości na adres e-mail: socialifyy@gmail.com zawierającej opis problemu z którego wynika reklamacja.

W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca może uwzględniając uwagi Klienta może dokonać poprawek skutkujących prawidłowym wykonaniem usługi bądź może dokonać zwrotu całości lub części zapłaconej kwoty w zależności od rodzaju nieprawidłowości oraz żądań Klienta.

Zwrot pieniędzy dokonywany jest z wykorzystaniem systemów szybkiej płatności. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 5 Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

1. urządzenie z dostępem do Internetu;

2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies;

3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 6 Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych oraz adres e-mail umożliwiających realizację Zamówienia.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży powiększoną o koszty prowizji operatora płatności.

Umowa Sprzedaży staje się dla obu stron wiążąca w momencie dokonania płatności przez Kupującego.

§ 7 Płatności

Za złożone zamówienie można zapłacić za pośrednictwem:

 • płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 • płatności elektroniczne,
 • płatności PayPal
 • płatność Paysafecard

Za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni Roboczych od złożenia zamówienia.

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 8 Złożenie oraz realizacja Zamówienia

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

Zamówienie realizowane jest automatycznie po uzyskaniu płatności przez Sprzedawcę (w przypadku płatności kartą – automatycznie po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności).

Sprzedawca realizuje zamówienie w ciągu 12 godzin od uzyskaniu płatności bądź pozytywnej autoryzacji płatności. Sprzedawca zastrzega jednak, że możliwe są opóźnienia w realizacji Zamówienia.

Usługi zakupione w Sklepie realizowane są na adresy kont oraz zdjęć wskazane przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

§ 9 Zastrzeżenia

Przedmiotem umów zawieranych na podstawie Regulaminu jest odpłatne dostarczenie zakupionych usług na adres kont oraz zdjęć wskazanych przez Kupującego. Oznacza to w szczególności, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi po zrealizowaniu Zamówienia.

§ 10 Prawo do odstąpienia od umowy 

Momentem wykonania usługi jest opłacenie zamówienia, w związku z którym automat dokonuje zlecenia dodania Lajków pod linkiem wskazanym przez kupującego.

Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po opłaceniu zamówienia. Wszelkie wnioski dotyczącego ewentualnego odstąpienia od umowy rozpatrywane są indywidualnie w związku ze złożoną prośbą o odstąpienie od umowy. Decyzja o przyznaniu prawa do odstąpienia od umowy podejmowana jest po analizie kosztów poniesionych przez Sprzedawcę do momentu złożenia wniosku oraz późniejszych kosztów, których Sprzedawca nie może uniknąć w związku z Zamówieniem w stosunku do którego złożony został wniosek.

§ 11 Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady Kodu kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Kodu na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 3. żądać wymiany Kodu na wolny od wad,
 4. żądać usunięcia wady.

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 3 Regulaminu.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dostarczenia reklamacji.

§ 12 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 13 Dane osobowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Korzystanie ze stron Sklepu jest jednoznaczne z akceptacją wyżej wymienionych postanowień.

Shopping Cart
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu